จำนองที่ดิน จํานองที่ดินเปล่า ขายฝากที่ดิน

(Waki International Media Center 22nd June) โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ นครรัฐวาติกัน 

ขอถวายพระพร สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกอาตมภาพในนามกรรมการมหาเถรสมาคมแห่งคณะสงฆ์ไทยพร้อมพระเถระผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนและกัลยาณมิตรต่างศาสนาอันเป็นที่รักที่ร่วมเดินทางมาจากประเทศไทยในครั้งนี้วันนี้นับเป็นวันมหามงคลต่ออาตมภาพและคณะทุกท่านที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ประทานพระเมตตามอบมิตรภาพอันแสนอบอุ่นแก่คณะอาตมภาพและกัลยาณมิตรต่างศาสนาณนครรัฐวาติกัน

 

ซึ่งมิตรภาพอันดีงามระหว่างคริสตจักรกับวัดพระเชตุพนประเทศไทยนั้น ได้มีสัมพันธภาพมายาวนาน ร่วม ๕๐ ปี นับตั้งแต่เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่๖เมื่อวันที่๕มิถุนายนพุทธศักราช๒๕๑๕การพบปะในครั้งนั้นนับเป็นสะพานเชื่อมไมตรีที่อบอุ่นด้วย

มิตรภาพอันงดงาม และต่อมาคณะสงฆ์ไทยได้มีโอกาส เดินทางมาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่๑๖พฤษภาคมพุทธศักราช๒๕๖๑คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนได้เดินทางมายังนครรัฐวาติกันเพื่อถวายพระคัมภีร์พระมาลัยที่

ปริวรรตจากภาษาขอมโบราณเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยเพื่อถวายแด่สมเด็จ พระสันตะปาปาฟรานซิส

 

ตามพระสมณประสงค์ที่จะจัดแสดงพระคัมภีร์จากราชอาณาจักรไทยณพิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกันและคณะสงฆ์

วัดพระเชตุพนได้รับเชิญให้มาร่วมประชุมศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ นครรัฐวาติกัน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม พุทธศักราช๒๕๖๒อนึ่งพระเมตตาของพระองค์สร้างความประทับใจแก่คริสต์ศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนหรือกัลยาณมิตรต่างศาสนาชาวไทยยิ่งนักคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่ง สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

 

ในวันที่๒๑พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๖๒พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเพื่อทรงสนทนาธรรมกับ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนั้นอาตมภาพได้รับพระเมตตาให้ถวายการ

ต้อนรับพระองค์ด้วย

  

ในท้ายที่สุดนี้อาตมภาพและคณะขออาราธนาอานุภาพของคุณพระศรีรัตนตรัยได้คุ้มครองปกปักรักษา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสให้มีพระพลานามัยที่แข็งแรงตลอดไปเพื่อทรงปฏิบัติพระภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วโลกตลอดถึงกัลยาณมิตรต่างศาสนา และมวลมนุษยชาติสืบไปตลอดกาลนาน

ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมจำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล จำนอง รับจำนอง จำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากที่ดิน รับจำนองขายฝาก รับจำนอง ขายฝากที่ดินจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากบ้าน รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากบ้านจำนอง ขายฝาก จำนอง ขายฝากคอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนอง ขายฝากคอนโดขายฝาก ขายฝากที่ดิน ขายฝากจำนองบ้าน รับขายฝากที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากจำนองที่ดิน รับขายฝากบ้านขายฝาก ขายฝากคอนโด ขายฝาก จำนองคอนโด รับขายฝากคอนโด จำนอง ขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากตึกแถว จำนองขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์ จำนอง ขายฝากอพาร์ทเม้นท์จำนอง ขายฝากทาวเฮ้าส์ จำนองขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก ขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน จำนอง ขายฝากทาวน์เฮ้าส์ จำนอง ขายฝาก คอนโด รับจำนอง ขายฝาก รับจำนองขายฝากบ้าน รับจำนองขายฝากที่ดินขายฝากคอนโดในกรุงเทพและปริมณฑล